Privacyverklaring

Privacyverklaring

Home / Privacyverklaring

lighthouse club - achtergrond wit met cirkels

Privacyverklaring (conform AVG) 24 september 2020

Inleiding

De Lighthouseclub Nederland (LHN) verwerkt persoonsgegevens van onze leden en eventueel van derden, zoals bezoekers van de website. LHN vindt de  vindt de privacy- en gegevensbescherming van leden en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website belangrijk. LHN heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens.

Volledige contactgegevens:

The Lighthouse Club Nederland
Lange Amerikaweg 66
7332BR Apeldoorn
info@lighthouseclub.nl

Door middel van deze Privacyverklaring willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens LHN verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens LHN en informeert u over ons privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de LHN-website, of tijdens andere contactmomenten met LHN. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van onze Privacyverklaring

  • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw gebruik van de website kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld indien u zich op ons platform aanmeldt als gebruiker of abonneert op onze berichtenservice, of wanneer u contact met ons opneemt om een andere reden. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld. Daarnaast verzamelen wij NAW en aanverwante gegevens van onze leden ten behoeve van de doelstellingen van onze vereniging.

De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw naam, titel, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, land van verblijf, contactgegevens (zoals uw adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mail adres, faxnummer, administratieve en/of financiële gegevens, interesses of voorkeuren die u eventueel verstrekt, zakelijke gegevens (zoals uw functie, werkgever of opdrachtgever), en informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP adres, provider, browsertype, pagina’s geopend op de website, tijdstip van bezoek). We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van functionele of analytische cookies. Cookies zijn tekstbestanden die de browser ‘onthoudt’ en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden.

  • Doel van de persoonsgegevens

Omdat we een netwerkorganisatie zijn is het van belang dat de leden van elkaar weten wie ze zijn en welke beroepsmatige overeenkomsten zij mogelijk hebben. De gegevens van de leden worden gebruikt in de LHC app van Bundeling. Daarnaast wordt door het landelijk secretariaat een administratie van alle ledengegevens bijgehouden om u te kunnen bereiken indien bijeenkomsten plaats vinden dan wel voor facturatie te kunnen zorgen vanwege het lidmaatschap. Ook gebruiken we gegevens van leden op onze LHC website. Mogelijk verwerken wij ook persoonsgegevens van niet-leden, bijvoorbeeld om u te informeren over onze vereniging of om onze relatie met u te onderhouden. Ook worden uw gegevens gebruikt voor interne bezoekanalyses om de website verder te optimaliseren.

In het kader van uw lidmaatschap verwerken wij dus uw NAW gegevens alsmede die van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent Ook gebruiken we uw pasfoto in de LHC app omdat dit de herkenning van de leden onderling bevordert. Iets anders ligt het bij foto’s die bijvoorbeeld worden gemaakt tijdens bijeenkomsten en die we op onze LHC website willen tonen. Hiervoor vragen we eerst uw expliciete toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Van personen die geen lid zijn van LHN worden geen gegevens opgeslagen anders dan NAW gegevens van het betrokken bedrijf en de contactpersoon indien u een dienst voor ons heeft verricht.

Naast het feit dat het kennen van de persoonsgegevens voor de leden zelf van belang zijn hebben we ook te maken met wettelijke verplichtingen tot het verwerken van persoonsgegevens, zoals een administratieve/fiscale verplichting om ten minste uw NAW gegevens op te slaan omdat u lidmaatschapskosten aan ons afdraagt of omdat we uw facturen betalen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn. LHN verzamelt uw persoonsgegevens ofwel op basis van uw toestemming, of zij daarbij een redelijk belang heeft zoals in deze Privacyverklaring genoemd, ofwel omdat zij daartoe wettelijk verplicht is.

  • Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van de leden gebruikt in de LHC app. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor de LHC website opgezet en beheerd door een partij die deze site ten behoeve van LHC beheert. Daarnaast maakt LHC gebruik van vaste partners die de ledenadministratie en administratie van dienstverleners beheren. Met deze bedrijven zijn verwerkingsovereenkomsten aangegaan om het beheer en de beveiliging van uw persoonsgegevens zeker te stellen. We delen verder geen persoonsgegevens met derden tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn (zoals de Belastingdienst). Persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend op grond van noodzakelijkheid verstrekt.

  • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?  

LHN neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd

  • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. We hanteren een (wettelijke) bewaartermijn van 7 jaar na het einde van een lidmaatschap of uw zakelijke relatie met LHN. Gegevens van personen die een lidmaatschap hebben aangevraagd maar die niet tot LHN toetreden worden binnen één jaar na invoeren verwijderd. Gegevens van dienstverlenende bedrijven en hun contactpersonen worden uitsluitend gebruikt om administratieve redenen (boekhouding) en niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van die overeenkomsten en/of dan wettelijk aangewezen

  • Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door LHN of indien u uw persoonsgegevens die LHN heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met LHN via de onderstaande contactgegevens. LHN zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren. 

The Lighthouse Club Nederland
Lange Amerikaweg 66
7332BR Apeldoorn
info@lighthouseclub.nl

Indien u bent aangemeld voor onze berichtenservice  maar niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via de link in de relevante mailing. Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens LHN kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  • Wijzigingen en contact

Mocht LHN veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van privacy en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks.

Contact

The Lighthouse Club Nederland
Lange Amerikaweg 66
7332BR Apeldoorn
info@lighthouseclub.nl