Koninklijke erepenning

Bouwsector kan niet om CE-markering heen

gebouw kleuren.jpggebouw kleuren.jpg
 
Om binnen de EU zoveel mogelijk handelsbelemmeringen weg te nemen, is de Verordening Bouwproducten per 1 juli 2013 in werking getreden. Deze vervangt de Richtlijn Bouwproducten en is de nieuwe grondslag voor de CE-markering op bouwproducten. Het Communicatieplatform CE-markering schept op 11 december helderheid in de materie in Den Haag. LHC-lid Maarten van Hezik is onafhankelijk voorzitter.

Van Hezik: "Als adviseur van Heeren uit de Bouw ben ik door het Ministerie van BZK in 2013 gevraagd om te helpen bij de introductie van het CE-merk binnen de Nederlandse bouwnijverheid. Omdat er spanningen waren tussen deze Europese wetgeving en de Nederlandse private kwaliteitslabels zoals KOMO is het Communicatieforum CE-markering in de bouw opgericht. Ik vervul de rol van onafhankelijk voorzitter, het platform is een samenwerkingsverband tussen de overheid, de betrokken organisaties en het bedrijfsleven. Ik verwacht dat er de komende periode veel tijd besteed gaat worden aan het terugbrengen van de hoeveelheid milieukeurmerken, want we willen door de bomen nog steeds het bos blijven zien. Op 11 december organiseert het platform een informatiebijeenkomst in het auditorium van het ministerie van BZK. Wie meer wil weten nodig ik van harte uit om hier naartoe te komen."

Aanpassing Nederlandse systematiek
De Verordening Bouwproducten schrijft de wijze voor waarop producten moeten worden getest op de essentiële kenmerken (producteigenschappen die van belang zijn voor de toepassing van het product in een bouwwerk) en hoe gecommuniceerd moeten worden over de prestaties van het bouwproduct. In het afgelopen jaar is veel energie gestoken in aanpassing van de Nederlandse systematiek voor de kwaliteitsborging op productniveau, die moest leiden tot aanpassing van de Nederlandse beoordelingsrichtlijnen.

BRL's voldoen nog niet aan de eisen
Volgens het platform voldoet nog bijna geen beoordelingsrichtlijn momenteel aan de gestelde eisen. De verwachting is dat veel onder de Nederlandse systematiek gehanteerde beoordelingsrichtlijnen, en daarop af te geven kwaliteitsverklaringen, niet tijdig zullen zijn aangepast. Dit heeft als gevolg dat veel kwaliteitsverklaringen hun status van erkenning zullen verliezen. Ook blijkt dat veel partijen, vooral fabrikanten en gebruikers (opdrachtgevers, bestekschrijvers en bouwbedrijven) van de huidige gangbare kwaliteitsverklaringen in Nederland, onvoldoende op de hoogte zijn van de consequenties van het gebruik van kwaliteitsverklaringen van private keurmerken welke in strijd zijn met de regels van de Verordening Bouwproducten en CE-markering.

Overgangsperiode eindigt 1 januari 2015
Tot nu toe heeft de overheid een overgangsperiode toegestaan om alle kwaliteitsverklaringen van de private keurmerken aan de EU-regelgeving aan te passen, maar per 1 januari a.s. moeten de kwaliteitsverklaringen wel voldoen aan de gestelde eisen. Het is aan de gehele bouwsector hieraan bij te dragen.

Meer informatie over het platform en de bijeenkomst op 11 december: www.kwaliteitbouwprodukten.nl

november 2014


Bouwsector kan niet om CE-markering heen

Terug naar overzicht